Modern Tree
โทร 091-872-2500

ต้นไม้ 1.00 เมตรขึ้นไป


ต้นไม้ 1.00 เมตรขึ้นไป

ต้นมอนสเตอร่า 1.2 เมตร

จำหน่ายต้นมอนสเตอร่า 1.2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 800.00 สอบถาม
ต้นมอนสเตอร่า 1.3 เมตร

จำหน่ายต้นมอนสเตอร่า 1.3 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 900.00 สอบถาม
ต้นยางอินเดียขอบลาย 1.2 เมตร

จำหน่ายต้นยางอินเดียขอบลาย 1.2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 900.00 สอบถาม
ต้นฟิลโลซานาดู 1.2 เมตร

จำหน่ายต้นฟิลโลซานาดู 1.2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 900.00 สอบถาม
ต้นเข็มมรกต 1.2 เมตร

จำหน่ายต้นเข็มมรกต 1.2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 1,000.00 สอบถาม
ต้นมอนสเตอร่า 1.7 เมตร

จำหน่ายต้นมอนสเตอร่า 1.7 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 1,500.00 สอบถาม
ต้นวาสนาลำเล็ก 3 หัว 1.2 เมตร

จำหน่ายต้นวาสนาลำเล็ก 3 หัว 1.2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 1,500.00 สอบถาม
ต้นอาริก้าปาล์ม 1.2 เมตร

จำหน่ายต้นอาริก้าปาล์ม 1.2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 1,500.00 สอบถาม
ต้นไผ่ (133) สูง 2 เมตร

จำหน่ายต้นไผ่ (133) สูง 2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 1,500.00 สอบถาม
ต้นหมากผู้หมากเมีย 4 หัว 1.4 เมตร

จำหน่ายต้นหมากผู้หมากเมีย 4 หัว 1.4 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 1,800.00 สอบถาม
ต้นวาสนาเขียว 3 หัว 1.4 เมตร

จำหน่ายต้นวาสนาเขียว 3 หัว 1.4 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,000.00 สอบถาม
ต้นอาริก้าปาล์ม 1.4 เมตร

จำหน่ายต้นอาริก้าปาล์ม 1.4 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,000.00 สอบถาม
ต้นยัคคาร์ 3 หัว 1.6 เมตร

จำหน่ายต้นยัคคาร์ 3 หัว 1.6 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,000.00 สอบถาม
ต้นจั๋ง 1.5 เมตร

จำหน่ายต้นจั๋ง 1.5 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,000.00 สอบถาม
ต้นปลง 2 หัว 1.5 เมตร

จำหน่ายต้นปลง 2 หัว 1.5 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,200.00 สอบถาม
ต้นไทรพุ่มจัมโบ้ 1.2 เมตร

จำหน่ายต้นไทรพุ่มจัมโบ้ 1.2 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,200.00 สอบถาม
ต้นวาสนา 3 หัว 1.5 เมตร

จำหน่ายต้นวาสนา 3 หัว 1.5 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,500.00 สอบถาม
ต้นหูช้างพันหลัก 1.45 เมตร

จำหน่ายต้นหูช้างพันหลัก 1.45 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,500.00 สอบถาม
ต้นฟิลโลหัวใจพันหลัก 1.45 เมตร

จำหน่ายต้นฟิลโลหัวใจพันหลัก 1.45 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 2,500.00 สอบถาม
ต้นไทรบอล 3 หัว 1.5 เมตร

จำหน่ายต้นไทรบอล 3 หัว 1.5 เมตร โดยจำหน่ายทั้งในราคาปลีก-ส่ง

฿ 3,000.00 สอบถาม